Even geduld a.u.b...
Even geduld a.u.b...

Het vertrouwelijkheidsbeleid van deze website

Waarom deze informatienota?

Doel van deze pagina: uitleggen hoe deze website beheerd wordt, met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van de bezoekers van de site.
De desbetreffende nota is bestemd voor eenieder die de website van Pneus Online Trading C.v. elektronisch bezoekt via het volgende adres:
https://www.banden-pneus-online.be
hetzij de startpagina van de officiële website Pneus Online Trading C.v.
De informatienota heeft enkel betrekking op de voornoemde website en in geen geval op andere websites die eventueel door de gebruiker geconsulteerd worden via deze link.
De informatienota is ook geïnspireerd op Aanbeveling nr. 2/2001, goedgekeurd op 17 mei 2001 door het Europees orgaan voor gegevensbescherming, meer bepaald de Groep ingesteld bij artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG, voor wat betreft het bepalen van bepaalde minimumeisen voor het online verzamelen van persoonsgegevens, inzonderheid de aard van de gegevens die de begunstigden van de verwerking aan de gebruikers moeten meedelen wanneer de gebruikers contact leggen met een website en de omstandigheden en termijnen waarin dat dient te gebeuren, ongeacht de doelstellingen van dit contact.

Begunstigde van de verwerking

De gegevens betreffende geïdentificeerde of identificeerbare personen kunnen naar aanleiding van het bezoek aan deze website verwerkt worden.br />De begunstigde van de gegevensverwerking is uitsluitend Pneus Online Trading C.v., Nassaulaan 2A, 2514JS, Den Haag – Nederland.

Plaats van de gegevensverwerking

De verwerkingen die inherent zijn aan de webdiensten van deze site worden verricht op de zetel van de vennootschap Pneus Online Trading C.v., door de daartoe gemachtigde personeelsleden of door de personen die eventueel verantwoordelijk zijn voor het occasionele onderhoud van de voornoemde website.
De gegevens die uit de webdiensten voortvloeien, zullen aan de partners van de begunstigde (ondernemingen uit de informaticasector en/of handelsondernemingen) kunnen meegedeeld worden om aan de vragen van de bezoekers te voldoen.
De persoonsgegevens die meegedeeld worden door de gebruikers die een vraag (vraag naar informatie, antwoorden op vragen, enz.) of andere mededelingen (bestellingen) doorspelen, zullen uitsluitend in het kader van de dienst of de gevraagde prestatie gebruikt worden en worden enkel indien dit absoluut noodzakelijk is aan derden meegedeeld (diensten gevraagd via ondernemingen uit de informaticasector en/of handelsondernemingen).

Types van verwerkte gegevens

Surfgegevens
De computersystemen en softwareprocedures die voor de goede werking van deze website aangewend worden, komen in het bezit van een aantal persoonsgegevens waarvan de transmissie voortvloeit uit het gebruik van de communicatieprotocols van het internet.
Deze gegevens worden niet verzameld om met geïdentificeerde personen geassocieerd te worden, maar kunnen – door hun aard zelf –door het verwerken en het associëren met andere gegevens die in het bezit van derden zijn de identificatie van de gebruikers mogelijk maken.
Deze categorie van gegevens omvat het IP-adres of de domeinnamen van de computers die door de gebruikers gebruikt worden om de site te bezoeken, de URI (Uniform Resource Identifier), het uur van de vraag, de methode die gebruikt wordt om de vraag aan de server door te geven, de grootte van het bestand dat als antwoord bekomen wordt, de digitale code die de status van het antwoord van de server meedeelt (in aanmerking genomen, error, enz.) en andere parameters van het exploitatiesysteem en de environment van de computer van de gebruiker.
Deze gegevens kunnen eventueel uitsluitend gebruikt worden voor het bekomen van anonieme statistische gegevens betreffende het gebruik van de website of voor het controleren van de goede werking daarvan. De gegevens mogen gebruikt worden voor het vaststellen van de aansprakelijkheid in geval van eventuele computercriminaliteit die tegen de website gericht is.

Vrijwillig door de bezoekers verstrekte informatie
De vrijwillig verzending van niet verplichte, expliciete persoonsgegevens om toegang tot specifieke diensten te verkrijgen of om informatie te vragen op de op deze website aangegeven plaatsen, geeft aanleiding tot het bekomen van het adres van de verzender, wat vereist is om de vraag te beantwoorden, maar ook van andere persoonsgegevens die eventueel in de vraag opgenomen zijn.
Specifieke synthesenota's zullen geleidelijk aan geplaatst worden op webpagina's voorzien voor diensten op verzoek.

Cookies

Wat dit betreft, worden door de website geen persoonsgegevens van de gebruiker verzameld.
De cookies worden niet gebruikt voor het doorzenden van persoonsgegevens.

Facultatieve aard van de gegevens

Onder voorbehoud van wat uiteengezet werd met betrekking tot de surfgegevens, staat het de gebruiker vrij zijn persoonsgegevens te verstrekken via de specifieke vakken van de website en de verzending van informatie of andere mededelingen te vragen.
Het ontbreken van dergelijke gegevens kan enkel tot gevolg hebben dat het onmogelijk wordt de gevraagde inlichtingen te bekomen.
Volledigheidshalve vermelden we nog dat de Overheid in bepaalde omstandigheden (die niet onder het normale beheer van deze website vallen) informatie kan vragen, conform artikel 157 van het voornoemde Decreet 196/2003 betreffende het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. Het antwoord moet dan verstrekt worden, op straffe van administratieve sancties.

Wijze van verwerking

De persoonsgegevens worden verwerkt met geautomatiseerde middelen gedurende de periode die strikt vereist is voor het bereiken van het doel van de gegevensverzameling.
Om het verlies en het bedrieglijk of ongepast gebruik van de gegevens en iedere ongeoorloofde toegang daartoe te voorkomen, worden specifieke beveiligingsmaatregelen genomen. Om de risico's met betrekking tot de vertrouwelijkheid, de beschikbaarheid en de integriteit van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken, heeft Pneus Online Trading C.v. alle minimaal door de wet vereiste veiligheidsmaatregelen genomen.

Rechten van de betrokkenen

De personen waarop deze persoonsgegevens betrekking hebben, kunnen op gelijk welk ogenblik de bevestiging van het al dan niet bestaan van die gegevens bekomen en inzage van de inhoud en de oorsprong ervan krijgen, de juistheid ervan controleren of het opnemen, het updaten of het verbeteren ervan vragen.
Conform dit artikel kunnen zij de schrapping, het omzetten in een anonieme vorm of het blokkeren vragen van de gegevens die in strijd met de wet verwerkt worden. Ze kunnen zich ook verzetten tegen hun verwerking op rechtmatige gronden.
Dergelijke verzoeken dienen gericht te worden aan Pneus Online Trading C.v., de begunstigde van de gegevensverwerking.